Regulamin

Regulamin sklepu internetowego truckyourlife.com

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
truckyourlife.com

§1. Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami
powszechnie obowiązującego prawa.
2. Sklep internetowy jest dostępny pod adresem truckyourlife.com.
3. Ze Sprzedawcą można skontaktować się:
4. pocztą: Truck Your Life Natalia Borowska, ul. Olimpijczyków 20, 21-
040 Świdnik,
5. mailem: kontakt@truckyourlife.com,
6. telefonicznie: 666-881-667,
7. za pośrednictwem formularza kontaktowego.
8. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie
internetowej Sklepu oraz może udostępniać go zamieszczać w
załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o
przyjęciu ofert Klientów. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać
dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez
wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
9. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią
oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a
jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy,
zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
10. W celu korzystania ze Sklepu, konieczne jest dysponowanie przez
Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci
Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w
wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox,
Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript,
a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty
elektronicznej.

§2. Podstawowe funkcjonalności sklepu

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu przeglądanie
informacji zamieszczonych w Sklepie. Zakończenie korzystania z
Usługi następuje z chwilą zamknięcia przez Klienta strony
internetowej Sklepu.
2. Sprzedawca udostępnia Klientom następujące podstawowe
funkcjonalności Sklepu:
3. udostępnienie formularza kontaktowego,
4. udostępnienie wyszukiwarki Towarów.
5. Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy
uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a
następnie nadać wiadomość do Sprzedawcy. Sprzedawca udzieli
odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Sklepu,
telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie
wiadomości e-mail.
6. Aby wyszukać Towary w Sklepie, należy wprowadzić w obszarze
wyszukiwarki Sklepu żądaną treść, a następnie ją zatwierdzić.
Funkcjonalność umożliwia przeszukiwanie zasobów Sklepu przy
użyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Klienta. Dodatkowo,
funkcjonalność może umożliwiać przeprowadzenie wyszukiwania
zaawansowanego w zakresie wybranych kryteriów.
§3. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu

1. Zamówienia na Towary można składać za pośrednictwem strony
internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę,
przy użyciu funkcji Koszyk.
2. Po skompletowaniu listy zamówień Towarów, w obszarze Koszyka
Klient przechodzi do realizacji zamówienia. 3. Aby złożyć
zamówienie, Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z
komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. 4. W trakcie
składania zamówienia, Klient jest zobowiązany do:
3. wprowadzenia danych oznaczonych jako wymagane. Brak ich
podania uniemożliwi finalizację zamówienia,
4. wyboru metody płatności i sposobu dostawy.
5. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez
wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za
zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w
szczególności kosztami dostawy i płatności.
6. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego
przycisku w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy
przez Klienta oferty zawarcia umowy Sprzedaży Towarów ujętych
w zamówieniu.
7. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie
właściwego pola kontrolnego, Klient powinien oświadczyć, iż
zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
8. Przyjęcie oferty Klienta dokonane przez Sprzedawcę z
zastrzeżeniem zmiany o której stanowi punkt powyższy poczytuje
się za nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Klienta w celu
zawarcia umowy Sprzedaży.
9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje
poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta
zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy Sprzedaży,
a także dane wprowadzone przez Klienta w formularzu zamówienia,
w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W
przypadku wykrycia takiego błędu, Klient może powiadomić

Sprzedawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze
wskazaniem poprawnych danych.
10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z
przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy Sprzedaży,
złożonej przez Klienta.

§4. Zamówienia telefoniczne

1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień na zakup Towarów
drogą telefoniczną.
2. W celu złożenia telefonicznego zamówienia na zakup Towaru,
należy skontaktować się ze Sprzedawcą przy użyciu numerów
telefonów udostępnionych na stronie internetowej Sklepu, a
następnie złożyć zamówienie ustnie.
3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia telefonicznego przez
Sprzedawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie
wiadomości e-mail, zawierającej informacje o treści zawieranej
umowy. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki
zawartej umowy Sprzedaży, a także dane Klienta, w celu
umożliwienia wykrycia ewentualnie występujących błędów. W
przypadku wykrycia takiego błędu, Klient może powiadomić
Sprzedawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze
wskazaniem poprawnych danych.
4. W celu zawarcia umowy Sprzedaży, Klient jest zobowiązany
potwierdzić wolę jej zawarcia w odpowiedzi na powyżej opisaną
wiadomość Sprzedawcy.
5. Potwierdzenie woli zawarcia umowy Sprzedaży jest równoznaczne
z jej zawarciem.

§5. Sprzedaż

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę Sprzedaży
Towarów na odległość.
2. Towary dostępne w Sklepie są każdorazowo przedstawione w
bieżącym asortymencie na stronie Sklepu. Specyfika każdego
Towaru, jego skład oraz cechy charakterystyczne znajdują się w
opisach Towaru w Sklepie.
3. Przedmiot umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy
do przeniesienia na Klienta własności Towarów i wydania ich, oraz
zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy
ceny Towarów.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii
promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny
Towarów lub Usług do określonego terminu lub wyczerpania
zapasu Towarów podlegających promocji.
5. Zawierając umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do
dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.
6. Zawarcie umowy Sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia
przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę. 7. Umowa
Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z
Regulaminem.

§6. Kupon rabatowy

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę Sprzedaży

kuponów rabatowych.
2. Kupon rabatowy stanowi dokument uprawniający jego okaziciela do
zawarcia umowy Sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie
Sprzedawcy, w cenie obniżonej o saldo, stanowiące wartość
kuponu rabatowego.
3. Sprzedawca nie umożliwia wymiany kuponów rabatowych na środki
pieniężne.
4. W przypadku gdy wartość umowy Sprzedaży jest niższa od wartości
kuponu rabatowego, Sprzedawca nie umożliwia wymiany
pozostałej wartości kuponu rabatowego na środki pieniężne.
5. W celu skorzystania z kuponu rabatowego, zawarcie umowy
Sprzedaży musi zostać poprzedzone jego przedłożeniem
Sprzedawcy. 6. Do wydania kuponów rabatowych odpowiednio
stosuje się postanowienia dotyczące Sprzedaży.

§7. Dostawa

1. Wydanie Towarów będących rzeczami fizycznymi odbywa się:
2. w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy za pośrednictwem
Przewoźnika, pod adres podany przez Klienta, 2. w przypadku
wyboru przez Klienta opcji dostawy do Paczkomatu za
pośrednictwem Przewoźnika, do Paczkomatu wybranego przez
Klienta, 3. w przypadku wyboru odbioru osobistego Towarów przez
Klienta, w siedzibie Sklepu w dniach roboczych w godz. 8:30-16:30
oraz w weekendy po wcześniejszym ustaleniu godziny odbioru
Towarów.
3. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Szczegółowe informacje o kosztach i metodach dostawy są
opublikowane na stronie internetowej Sklepu, a Klient jest o nich
informowany w trakcie procesu składania zamówienia.
5. Termin dostawy Towarów do Klienta wynosi 10 dni roboczych,
chyba że w opisie Towaru lub w trakcie składania zamówienia
podano krótszy termin.
6. W wariancie płatności z góry, bieg terminu wysyłki Towaru liczony
jest od uznania wpływu należności na rachunek bankowy
Sprzedawcy. 6. W każdym wariancie płatności, samo wydanie
Towarów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez
Klienta. 7. Potwierdzenie wydania Towarów Przewoźnikowi w celu
ich dostawy, może zostać dokonane poprzez przesłanie
wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
7. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy
przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
8. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy za pośrednictwem
Przewoźnika, zaleca się, aby dostarczona przesyłka została
zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika.
9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki rekomendujemy
zgłosić reklamację bezpośrednio do Przewoźnika – najlepiej spisać
z Przewoźnikiem protokół stanu przesyłki, lub skontaktować się ze
Sprzedawcą. Przy dostawie Paczkomatem rekomendujemy, aby
pokazać uszkodzenia pod kamerą monitoringu Paczkomatu;
umieścić uszkodzoną, nieotwartą przesyłkę w tej samej skrytce
Paczkomatu, w której się znajdowała i zamknąć tę skrytkę, zgodnie
z komunikatami na ekranie Paczkomatu. Następnie należy zgłosić
reklamację właścicielowi danego paczkomatu, zgodnie z
komunikatami na ekranie paczkomatu lub Sprzedawcy.

§8. Płatności

1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie
cennika Towarów, znajdującego się na stronie internetowej
Sprzedawcy w chwili zamówienia Towaru.
2. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Towarze
są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość
należnych podatków, natomiast nie zawierają kosztów dostawy
Towaru i wybranej formy płatności.
3. Koszty transakcji i dostawy Towaru ponosi Klient.
4. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed
złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu dostawy Towarów
oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Towary wraz z
należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi,
w szczególności kosztami dostawy i transakcji.
5. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności z tytułu
świadczonych Usług Sprzedaży:
6. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie stacjonarnej Sklepu,
7. gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika,
8. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
9. przelewem elektronicznym na rachunek bankowy Sprzedawcy, za
pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności, 5. kartą płatniczą
za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności.
10. Sprzedawca umożliwia Klientowi korzystanie z usług zewnętrznego
operatora płatności przy pomocy zewnętrznego systemu płatności
Przelewy24, obsługiwanego przez PayPro SA z siedzibą w
Poznaniu (60-198) przy ul. Pastelowej 8, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000347935, NIP: 7792369887 oraz REGON: 301345068.
11. Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności:
12. w chwili wydania Towaru – w przypadku wyboru metody płatności
gotówką,
13. w terminie 7 dni – w przypadku wyboru metody płatności przelewem
bankowym,
14. w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru metody
płatności obsługiwanej przy użyciu zewnętrznego systemu
płatności. 8. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania
przyczyny, w przypadku: 1. odstąpienia od umowy przez
Konsumenta,
15. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem
reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów.
16. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu
płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji,
chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się
dla niego z żadnymi kosztami.
17. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez
Klienta dodatkowych kosztów dostawy Towarów, jeżeli Klient
wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy
oferowany przez Sprzedawcę.
§9. Reklamacja – niezgodność świadczonej usługi z umową
1. Reklamacje mogą być składane z tytułu niezgodności świadczonej

Usługi z umową, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności zgodnie z postanowieniami art. 43b i następne
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 2.
Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub
wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny
Sprzedawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór
stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
2. W treści składanej reklamacji, zaleca się zamieszczenie:
3. danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu
odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią
związanej, 2. numeru rachunku bankowego Konsumenta, który
posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia
takiej okoliczności, 3. opisu problemu oraz danych
identyfikacyjnych Konsumenta.
4. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy Towaru będącego rzeczą, w
celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument jest
obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar na adres
Sprzedawcy, na jego koszt.
5. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty
zgłoszenia.
6. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia
otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w
zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego
metody wniesienia reklamacji.
7. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy Towaru, który po rozpoznaniu
reklamacji podlega przesłaniu do Konsumenta, Sprzedawca na
swój koszt dostarczy lub prześle Towar na adres Konsumenta.
8. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją nastąpi przy
użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem
pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.
§10.Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń
1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń: 1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z
zawartej umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu
konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego
adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony
internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
prowadzonej pod adresem URL
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596, 2. złożenie
wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a
Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą
strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
prowadzonej pod adresem URL
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
2. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
statutowych należy ochrona konsumentów,
3. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej
ODR, dostępnej pod adresem URL
http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja
2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów
konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i
dyrektywy 2009/22/WE.
4. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na
stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
5. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z
pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz
szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie
internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

§11.Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach
konsumenta może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14
dni od umowy, w tym od umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm
wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy,
stanowiącego załącznik do Regulaminu.
2. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy
oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można
złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do
Regulaminu.
3. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w
którym Klient odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić Towar
Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez
Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru
przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania
w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze
Towar.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru
będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
Towaru.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim
Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
§12.Przetwarzanie danych oraz plików cookies

1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych znajdują
się w Polityce prywatności i plików cookies Sklepu. 2. Informacje o
stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i
plików cookies Sklepu.

§13.Warunki licencyjne

1. Sprzedawca udziela na rzecz Klientów korzystających ze Sklepu
nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w
celu umożliwienia korzystania ze Sklepu, z zachowaniem
niniejszych warunków.
2. Nazwa Sklepu, projekt graficzny Sklepu, struktura Sklepu, Sklep,
kod źródłowy lub skompilowany Sklepu, strony internetowe służące

do obsługi Sklepu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez
Sprzedawcę w związku z udostępnieniem Sklepu, włączając w to
również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty
lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem usług,
stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.
Sprzedawca nie przenosi na Klienta praw autorskich majątkowych
do Sklepu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani
uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie
rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów
lub Sklepu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych
praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
3. Prawo do używania Sklepu i powiązanych z nim utworów,
obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i
odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu
i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za
pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie
przez siebie wybranym.
4. Klient nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać
utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów
pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać
informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą
pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach
naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub
normy etyczne i moralne.
5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i
niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Sklepu i
powiązanych z nim utworów. Sprzedawca zachowuje wyłączne
prawa do decydowania o zachowaniu integralności Sklepu.
6. Publikując w Sklepie dowolne treści a w szczególności: komentarze
lub opinie, Klient udziela na rzecz Sprzedawcy nieodpłatnej,
nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorialnie i
niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na
następujących polach eksploatacji: publikacja w obszarze strony
internetowej Sklepu, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia
telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia
telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z
zachowaniem prawa do udzielania sublicencji o której stanowią
punkty powyżej, w celu umożliwienia Klientom korzystania ze
Sklepu.
7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do
Sklepu lub za jego pośrednictwem, treści: 1. bezprawnych,
8. mogących wprowadzić w błąd innych Klientów,
9. naruszających dobra osobiste Klientów, Sprzedawcy lub osób
trzecich,
10. powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające
dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści
propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie
alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia
nienawiści.
11. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści,
które naruszają postanowienia Regulaminu.
§14.Obowiązywanie i zmiana regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego
opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów
prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z
powodu zmian technicznych lub organizacyjnych, dotyczących
świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.
3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści
na stronie internetowej Sklepu.
4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed
datą jego zmiany.
5. Publikacja informacji o zmianie Regulaminu następuje w obszarze
strony internetowej Sklepu, w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia
obowiązywania jego nowego brzmienia.
6. Sprzedawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie
Regulaminu, w przypadku związania stron umową zawartą na czas
nieoznaczony.

§15.Postanowienia końcowe

1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami
zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte
świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do
Klientów niebędących Konsumentami,
3. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte
wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących
Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub
przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których
Sprzedawca świadczy Usługi, 3. korzyści utracone przez Klientów
niebędących Konsumentami.
4. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu
pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem lub
Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez
przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego
rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby
Sprzedawcy.
5. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub do
Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego
dopuszczają taką możliwość, jako prawo właściwe dla wykonania
umowy zawartej ze Sprzedawcą oraz rozstrzygania sporów z nią
związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani
ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z
przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
Konsument nie może się ich zrzec.
7. W stosunku do umów zawartych ze Sprzedawcą, w przypadku
niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się przepisy prawa
powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta.
8. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne
albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i
skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast

nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać
będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co
by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

§16. Definicje użyte w regulaminie

Klient to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa
powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera
ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi.
Konto Klienta to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Klienta
za pośrednictwem Sklepu, pod warunkiem rejestracji i logowania.
Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu
niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością
gospodarczą lub zawodową.
K o s z y k to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie
zamówień Towarów przez Klienta.
Paczkomat to automatyczna skrytka lub terminal pocztowy, służący do
odbierania przesyłek z Towarami.
Przedsiębiorca na prawach konsumenta to Klient będący
przedsiębiorcą, dokonujący zamówienia Towarów związanych z
prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających
dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez
niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
Przewoźnik to podmiot, świadczący usługi Dostarczania Towarów we
współpracy ze Sprzedawcą.
Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi
świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz
Klientów, za pośrednictwem Sklepu.
Sklep to sklep, prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony
internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL:
truckyourlife.com.
Sprzedawca to Natalia Borowska, prowadząca działalność gospodarczą
pod firmą Truck Your Life Natalia Borowska, z siedzibą w Świdniku (21-
040) przy ul. Olimpijczyków nr 20 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Rozwoju, pod numerem NIP 7123179342 oraz REGON 522635473,
będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu. Ze
Sprzedawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: 666-881-
667 oraz przy użyciu adresu e-mail: kontakt@truckyourlife.com.
Sprzedaż to Usługa sprzedaży Towarów, świadczona przez Sprzedawcę
na rzecz Klienta, której przedmiot stanowi zobowiązanie Sprzedawcy do
przeniesienia na Klienta własności Towarów i ich wydania oraz
zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy

oznaczonej ceny.
Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w
celu Sprzedaży.
Usługa to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na
podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem
Sklepu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej
obecności stron.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA

ODSTĄPIENIA OD UMOWY
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Zawarte w niniejszym pouczeniu postanowienia dotyczące prawa do
odstąpienia od umowy przez Konsumentów stosuje się w stosunku do
osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada
ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w naszym Sklepie w
terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem
przypadków wskazanych w części „wyłączenie prawa odstąpienia od
umowy”. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od
dnia: 1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar,
będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru
w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią
inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: a. obejmuje wiele
towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od
objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
2. polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony –
od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;”; 2. w którym weszli
Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
– w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności
rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło
będące rzeczą ruchomą),
3. zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali
Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu
prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo
poinformować nas: Truck Your Life Natalia Borowska, ul. Olimpijczyków
20, 21-040 Świdnik, e-mail: kontakt@truckyourlife.com, o swojej decyzji o
odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą

elektroniczną).
Odstępując od umowy, mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza
odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza
znajduje się w załączeniu do regulaminu świadczenia usług drogą
elektroniczną w ramach Sklepu.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu
wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia
rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego
przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku
nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o
Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji,
chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w
każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym
zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu
otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub
przekazać nam rzecz pod adres Truck Your Life Natalia Borowska, ul.
Olimpijczyków 20, 21-040 Świdnik, niezwłocznie, a w każdym razie nie
później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o
odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą
Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Informujemy, że będą
Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość
tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 25,00 PLN.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające
z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci

odstąpienia od umowy)

Adresat: Truck Your Life Natalia Borowska, ul. Olimpijczyków 20, 21-040
Świdnik | kontakt@truckyourlife.com Ja/My(*) niniejszym
informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):
Sposób zwrotu uiszczonej płatności:
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
Imię i nazwisko:
Adres:
Podpis:

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data:
(*) Niepotrzebne skreślić.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia

reklamacji)

Adresat: Truck Your Life Natalia Borowska, ul. Olimpijczyków 20, 21-040
Świdnik
Imię i nazwisko lub nazwa Klienta:
Adres Klienta:
Nr telefonu Klienta:
Adres e-mail Klienta:
Numer zamówienia:
Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na
reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:
• adres pocztowy:
adres e-mail:
Reklamacja dotyczy:
umowy sprzedaży z dnia __________ towaru:
umowy o świadczenie innej usługi:
inne:
Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:
Opis problemu:
Żądanie reklamacji:
nieodpłatna naprawa
wymiana towaru na nowy
Numer rachunku bankowego do zwrotu środków:
obniżenie ceny towaru o kwotę _____ • odstąpienie od umowy
Oświadczenie w przypadku działania jako przedsiębiorca na prawach
konsumenta:
Oświadczam, że zawarta umowa sprzedaży była bezpośrednio związana
z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiada
ona dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej. Na dowód wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności
gospodarczej, opublikowane w CEIDG:

Nr PKD ____________________ Opis: ______________________
Nr PKD ____________________ Opis: ______________________
Nr PKD ____________________ Opis: ______________________
Nr PKD ____________________ Opis: ______________________
Data:
Podpis składającego:
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Shopping Cart