INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Zawarte w niniejszym pouczeniu postanowienia dotyczące prawa do
odstąpienia od umowy przez Konsumentów stosuje się w stosunku do
osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada
ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w naszym Sklepie w
terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem
przypadków wskazanych w części „wyłączenie prawa odstąpienia od
umowy”. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od
dnia: 1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar,
będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru
w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią
inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: a. obejmuje wiele
towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od
objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
2. polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony –
od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;”; 2. w którym weszli
Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy
– w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności
rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło
będące rzeczą ruchomą),
3. zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali
Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu
prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo
poinformować nas: Truck Your Life Natalia Borowska, ul. Olimpijczyków
20, 21-040 Świdnik, e-mail: kontakt@truckyourlife.com, o swojej decyzji o
odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą

elektroniczną).
Odstępując od umowy, mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza
odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza
znajduje się w załączeniu do regulaminu świadczenia usług drogą
elektroniczną w ramach Sklepu.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu
wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia
rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego
przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku
nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o
Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji,
chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w
każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym
zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu
otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub
przekazać nam rzecz pod adres Truck Your Life Natalia Borowska, ul.
Olimpijczyków 20, 21-040 Świdnik, niezwłocznie, a w każdym razie nie
później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o
odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą
Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Informujemy, że będą
Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość
tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 25,00 PLN.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające
z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci

odstąpienia od umowy)

Adresat: Truck Your Life Natalia Borowska, ul. Olimpijczyków 20, 21-040
Świdnik | kontakt@truckyourlife.com Ja/My(*) niniejszym
informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):
Sposób zwrotu uiszczonej płatności:
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
Imię i nazwisko:
Adres:
Podpis:

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data:
(*) Niepotrzebne skreślić.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia

reklamacji)

Adresat: Truck Your Life Natalia Borowska, ul. Olimpijczyków 20, 21-040
Świdnik
Imię i nazwisko lub nazwa Klienta:
Adres Klienta:
Nr telefonu Klienta:
Adres e-mail Klienta:
Numer zamówienia:
Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na
reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:
• adres pocztowy:
adres e-mail:
Reklamacja dotyczy:
umowy sprzedaży z dnia __________ towaru:
umowy o świadczenie innej usługi:
inne:
Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:
Opis problemu:
Żądanie reklamacji:
nieodpłatna naprawa
wymiana towaru na nowy
Numer rachunku bankowego do zwrotu środków:
obniżenie ceny towaru o kwotę _____ • odstąpienie od umowy
Oświadczenie w przypadku działania jako przedsiębiorca na prawach
konsumenta:
Oświadczam, że zawarta umowa sprzedaży była bezpośrednio związana
z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiada
ona dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na
podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej. Na dowód wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności
gospodarczej, opublikowane w CEIDG:

Nr PKD ____________________ Opis: ______________________
Nr PKD ____________________ Opis: ______________________
Nr PKD ____________________ Opis: ______________________
Nr PKD ____________________ Opis: ______________________
Data:
Podpis składającego:
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Shopping Cart